Libertas Dubrovnik | Etički kodeks
813
page,page-id-813,page-template-default,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Etički kodeks

 

Na temelju članka 24. Društvenog ugovora LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. (pročišćeni tekst od 26. srpnja 2013. godine) direktor Društva donosi:

 

ETIČKI KODEKS

  

Članak 1.

Ovim etičkim kodeksom (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenih u LIBERTAS-DUBROVNIK-u d.o.o. (u daljnjem tekstu: Libertas) u izvršavanju radnih zadataka, međusobnom ophođenju, poslovnim odnosima prema partnerima i odnosima prema korisnicima usluga te načinu postupanja u slučaju kršenja etičkih pravila.

Odnosi se na sve radnike Libertasa, bez obzira na kojoj se poziciji nalaze i koje poslove obavljaju.

 

Članak 2.

Libertas je društvo s ograničenom odgovornošću koje pruža usluge i posluje u javnom interesu s ciljem postizanja punog zadovoljstva korisnika usluga, stalnog poboljšanja kvalitete usluga i motiviranja zaposlenih.

Osnovna načela poslovanja su: uvažavanje i poštivanje potreba korisnika usluga, međusobno  uvažavanje i poštivanje tijekom i van radnog vremena, povjerenje i kolegijalnost, timski rad i profesionalna komunikacija, izbjegavanja i prevencija sukoba interesa, zakonito i odgovorno upravljanje sredstvima rada i cjelokupnom imovinom Libertasa, povjerljivost podataka o poslovanju i osobnih podataka, zakonitost i stručnost u radu te izbjegavanje primanja i davanja darova.

 

Članak 3.

Radnici su se dužni učtivo, ljubazno i profesionalno ophoditi prema korisnicima usluga, svima na jednak način, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

 

Članak 4.

Tijekom i van radnog vremena radnici su se dužni međusobno ophoditi korektno, kolegijalno i s povjerenjem uvažavajući međusobne interese i poštujući dostojanstvo svakog radnika.

Radnici su u obavljanju radnih zadataka dužni međusobno surađivati poštujući interne akte Društva i razvijati timski rad.

Zabranjen je svaki oblik diskriminacije po bilo kojoj osnovi, te širenje negativnog/neugodnog ozračja na bilo koji način (poticanje i prenošenje glasina, ispisivanje poruka i/ili upućivanje opaski uvredljivog sadržaja i dr.).

 

Članak 5.

Uprava društva je dužna omogućiti svakom radniku rad u jednakim uvjetima, dostupnost sredstava za rad, mogućnost napredovanja i usavršavanja te upoznavanje sa svim zakonskim i internim aktima.

Svi su radnici dužni međusobno horizontalno i vertikalno surađivati, komunicirati na primjeren i profesionalan način i razvijati kulturu timskog rada.

 

Članak 6.

Radnici su dužni štititi interese Libertasa i ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Obveza je svih radnika pisano prijaviti upravi činjenicu da on ili članovi njegove uže obitelji imaju poslovne odnose bilo kakve naravi s Libertasom.

U smislu ovog Etičkog kodeksa članovi uže obitelji su bračni ili izvanbračni drug, s time izjednačeni životni partner, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi.

Sukob interesa postoji kod radnika, čiji odnos prema predmetu odlučivanja iz bilo kojih razloga nije neutralan (prijateljske i/ili/ obiteljske veze, financijski interesi i dr.), što bi moglo utjecati na donošenje odluke na temelju osobnih interesa.

Radnici su dužni izbjegavati svaki sukob interesa i po saznanju o mogućem postojanju istog odmah obavijestiti neposredno nadređenog, ukoliko nije dostupan direktora Društva i Etičko povjerenstvo.

Rukovoditelji su o istome dužni odmah obavijestiti direktora Društva i etičko povjerenstvo.

U slučaju dvojbe o postojanju sukoba interesa radnik, odnosno rukovoditelj dužni su prije nastupanja ili u slučaju nastupanja okolnosti iz stavka 2. ovog članka zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva.

O postojanju sukoba interesa u svakom pojedinom slučaju odlučuje Etičko povjerenstvo zajedno s rukovoditeljem službe/odjela ili direktorom ukoliko se radi o rukovoditelju službe/odjela.

U slučaju postajanja sukoba interesa radnik će biti izuzet od odlučivanja u predmetu u kojem nije neutralan.

 

Članak 7.

Radnici su dužni čuvati sredstava rada i imovinu Libertasa.

Radnici koji rade na poslovima upravljanja imovinu, financijskim poslovima i poslovima nabave dužni su izbjegavati sve pokušaje utjecanja na donošenje objektivnih i nepristranih odluka i u obavljanju poslova postupati odgovorno i s pažnjom dobrog stručnjaka.

 

Članak 8.

Osobni podaci radnika, kandidata za sva radna mjesta, korisnika usluga i poslovnih partnera su povjerljivi i obveza je svih radnika štiti ih sukladno zakonskim i internim aktima Društva.

 

Članak 9.

Radnici ne smiju primati darove od osoba s kojima su u poslovnom odnosu izuzev prigodnog darova simbolične vrijednosti koji se u poslovnom okruženju smatraju uobičajenim znakom pažnje s tim da ni u kom slučaju primanje darova ne smije dovoditi primatelja u bilo kakvo obvezu, utjecati na sklapanje posla, donošenje odluke niti stavljati davatelja u povlašteni položaj. Isto se odnosi i na davanje darova.

Primanje i davanje novaca i/ili protuusluga je zabranjeno.

 

Članak 10.

Radnici imaju pravo i obvezu prijaviti poslovanje i ponašanje koje je protivno odredbama ovog Etičkog kodeksa.

Podaci o podnositelju prijave smatraju se povjerljivim podacima, a podnošenje prijave od strane radnika u dobroj vjeri na može biti razlogom za njihovo sankcioniranje.

Prijave se podnose Etičkom povjerenstvu pisanim putem.

 

Članak 11.

Etičko povjerenstvo radi u sastavu od tri člana od kojih je jedan predsjednik, svaki član ima zamjenika. Članove i zamjenike imenuje direktor svojom odlukom na vremenski period od dvije godine.

Etičko povjerenstvo će o svim prijavama odlučiti pisanim putem, u primjernom roku.

U slučaju utvrđenja ponašanja suprotnog odredbama Etičkog kodeksa primjenjuje se postupak predviđen Zakonom o radu, internim aktima Društva i Kolektivnim ugovorom.

 

Članak 12.

Nadzor nad radom etičkog povjerenstva provode rukovoditelji službi/odjela koji nisu članovi etičkog povjerenstva.

 

Članak 13.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave na oglasnim pločama Društva.

 

Direktor

Đuro Deranja dipl. ing.

 

Objavljeno na Oglasnim pločama Društva dana 23. prosinca 2015. godine.

Stupio na snagu dana 01. siječnja 2016. godine.